Speaker at St. Peter CME

Speaker at St. Peter CME, 1419 N. 8th St., KC, Kansas